Privacy Policy

PRIVACYBELEID

Privacybeleid Knutselaars

Knutselaars zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal Knutselaars zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities

Betrokkene:
Een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook Klant genoemd.

Persoonsgegevens:
Alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:
Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:
In dit privacybeleid te weten Knutselaars ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37163623 die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

 

Artikel 2- Reikwijdte en verzameling gegevens

1. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot het leveren van de producten die Knutselaars aanbiedt.
2. Door Knutselaars worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het leveren van de producten en de daarbij behorende diensten. Deze Persoonsgegevens bestaan uit de NAW-gegevens, contactgegevens, IP-adressen, en leeftijd van de Betrokkene en kinderen van de Betrokkene.
3. Zodra de Klant vrijwillig zijn/haar gegevens heeft ingevuld, in persoon, digitaal, telefonisch of via de website, geeft hij/zij daarmee toestemming tot het verwerken van de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en gaat akkoord met hetgeen gesteld in dit privacybeleid.
4. Knutselaars verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
- Gegevensverzameling via het internet zoals een bestelformulier;
- Digitale verzameling van Persoonsgegevens bijvoorbeeld via de e-mail.

Artikel 3- Omgang met gegevens

1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Knutselaars. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
2. Indien de Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Little Creations, zal de Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Knutselaars. Knutselaars zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of de Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens

1. Knutselaars gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van producten en marketingdoeleinden. Deze diensten worden uitgevoerd in het kader van de webshopservices.
2. De Persoonsgegevens worden Verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door Betrokkene gevraagde diensten van Knutselaars. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden in het kader van aangeboden dienstverlening.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijnen

1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens die Knutselaars opslaat, zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en ten aanzien van de levering van producten, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Knutselaars verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren of als de Klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag wil laten verwijderen.
2. Contactgegevens worden langer bewaard vanwege bijvoorbeeld het verwerken van klachten of retourneren van producten op terugkerende klanten, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn wordt aangeduid.

Artikel 6- Beveiliging gegevens

1. Knutselaars treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.
2. Knutselaars neemt in ieder geval passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Rechten van Betrokkene

1. De Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is. Behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Knutselaars kan worden gevergd.
2. De Klant kan Knutselaars op ieder moment verzoeken via info@teamanimation.nl om de Persoonsgegevens van de Klant te verwijderen.
3. Knutselaars biedt de Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.
4. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

1. Persoonsgegevens van Betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.
2. Knutselaars heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling.

Artikel 9- Nieuwsbriefsystemen

1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente aanbiedingen en ontwikkelingen.
3. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.
4. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.
5. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 10- Cookies en privacy

1. Bij het bezoeken van onze website kan Knutselaars informatie van de websitebezoeker over het gebruik van de website verzamelen door middel van analytische cookies. Knutselaars hanteert een separaat cookiebeleid.
2. De informatie die Knutselaars verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Knutselaars niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
3. De Betrokkene gaat ermee akkoord dat Knutselaars de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
4. Knutselaars behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

1. Knutselaars biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.
2. De Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@teamanimation.nl.

Artikel 12- Wijzigingen privacybeleid

1. Knutselaars behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.
2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13- Toepasselijk recht

1. Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Den Haag neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacybeleid.